04

новембар 2021

ОГЛАС ЗА ПРОДАЈУ ЦИСТЕРНЕ НА МАЗУТ

На основу Одлуке Управног одбора Музеја „Хореум Марги-Равно“ Ћуприја бр.28/19 од 30,01.2019. године и Решења о одпису средстава на дан 31.12.2018. године бр 32/19 од 30.01. 2019. године

 

Музеј „Хореум Марги-Равно“ Ћуприја

Објављује дана 04.11.2021. године

 

О Г Л А С

ЗА ПРОДАЈУ ЦИСТЕРНЕ НА МАЗУТ

ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ –ЛИЦИТАЦИЈОМ

 

 

Предмет лицитације је половна хидрофорска бачва, запремине 1500 литара, и тежине 1,500 кг.

Почетна цена је 21,000,00 динара.

Рок за подношење пријаве за јавно надметање је 5 (пет) дана од дана објављивања на ТВ Поморавље до 9.11.2021 године, до 10:00 часова.

Разгледање предмета лицитације може се вршити сваког радног дана (од понедељка до петка) у времену од 08:00 до 18:00 часова у Музеју ,,Хореум Марги-Равно“Ћуприја, у Ћуприји, Јована Курсуле бр. 2,

Јавно надметање- лицитација спровешће се дана 9.11.2021. године у 12:00 часова у просторијама Музеја „Хореум Марги-Равно“ Ћуприја, у Ћуприји, ул. Јована Курсуле  бр.2.

Поступак лицитације ће спровести Комисија коју именује директор Музеја „Хореум Марги-Равно“ Ћуприја,

 

Правно или физичко лице које победи на лицитацији т.ј  да најповољнију цену дужно је да у року од 8 (осам)  дана од дана добијања записника  склопи Уговор са директором Установе, Новаком Новаковићем, који заступа Музеј ,,Хореум Марги-Равно“ Ћуприја.

Купац је дужан да преузме предмет лицитације у року од 15 (петнаест) дана од дана потписивања Уговора о купопродаји, у супротном, сматраће се да је одустао од куповине, а уплаћена средства неће бити враћена.

За физичка лица: име и презиме, пребивалиште,  матични број, адреса и телефон за контакт.

За правна лица: Назив фирме, седиште, пуномоћје за лице овлашћено за заступање, матични број правног лица, име и презиме особе за контакт, телефон, факс и имејл адреса.

 

Овлашћено лице за давање додатних информација је  Миодраг Шевић, тел.035/8871270.