29

новембар 2022

Објављен конкурс за директора музеја

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА

МУЗЕЈА „ХОРЕУМ МАРГИ – РАВНО“ ЋУПРИЈА

Подаци о установи културе: Музеј „Хореум Марги-Равно“ Ћуприја, улица Јована
Курсуле бр.2, матични број: 06936792, ПИБ: 101370873. Претежна делатност установе:
91.02 – делатност музеја, галерија и збирки.
Радно место: Директор Музеја „Хореум Марги–Равно“Ћуприја, на период од четири
године.
Услови за избор директора:
1. Да има одговарајуће високо образовање на студијама другог степена (дипломске
академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке
струковне студије), односно завршен Филозофски факултет (одсек историје
уметности, етнологије или археологије) или Факултет уметности (ликовна или
примењена уметност);
2. Да има најмање пет година радног искуства.
3. Да се против кандидата не води истрага и да против њега није подигнута
оптужница за кривична дела која се гоне по службеној дужности.
4. Држављанство Републике Србије.
5. Општа здравствена способност.

Приликом избора кандидата за директора, управни одбор ће посебно ценити следеће
услове:
– Да познаје пословање музејских установа
– Да поседује организаторске способности
Кандидати су обавезни да уз пријаву поднесу следеће доказе:
1. Предлог програма рада и развоја Музеја за период од четири године;
2. Оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченој стручној спреми;
3. Оверену фотокопију радне књижице или доказ о радном искуству;
4. Биографију која мора да садржи елементе који доказују стручност из делокруга
рада установа културе;
5. Уверење надлежног органа да се против њега не води истрага и да против њега није
поднета оптужница ( не старије од шест месеци), као и да није осуђиван за
кривична дела која се гоне по службеној дужности;
6. Оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених;
7. Уверење о држављанству Републике Србије ( не старије од шест месеци);
8. Доказ о општој здравственој способности – лекарско уверење (оригинал)
9. Оверену фотокопију личне карте или очитану личну карту.
Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу
становања, потребне податке за контакт (телефон, e-mail), податке о образовању, податке
о врсти и дужини радног искуства (радни стаж) са кратким описом послова на којима је
кандидат радио до подношења пријаве на јавни конкурс, податке о стручном усавршавању
и податке о посебним областима знања.
Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији.
Рок за подношење пријава: рок за подношење пријава је 8 дана и почиње да тече од дана
објављивања огласа у неком од дневних листова и сајту Националне службе за
запошљавање.
Адреса на коју се подносе пријаве: пријаве са доказима о испуњавању услова подносе се
у запечаћеној коверти Управном одбору Музеја, на адресу Музеј „Хореум
Марги–Равно“Ћуприја, улица Јована Курсуле бр.2, 35230 Ћуприја, са назнаком „за јавни
конкурс за избор директора установе културе Музеј „Хореум Марги-Равно“ Ћуприја.
Изборни поступак спровешће се увидом у податке из пријаве, увидом у документа
достављена уз пријаву и усменим разговором са учесницима јавног конкурса. Датум
усменог разговора са учесницима јавног конкурса биће одређен накнадно, о чему ће
учесници јавног конкурса бити благовремено обавештени.
Директора Музеја „Хореум Марги–Равно“Ћуприја именује Скупштина општине Ћуприја,
на период од четири године, а на предлог Управног одбора.
Неблаговремене, непотпуне и неразумљиве пријаве уз које нису приложени сви потребни
докази, Управни одбор неће разматрати.
Сва обавештења у вези јавног конкурса могу се добити на телефон 035/ 8871 – 270, а лице
задужено за контакт је Миодраг Шевић.